ข้อกำหนดในการขอวีซ่าและการเข้าเกิร์นซี: ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางไม่ต้องขอวีซ่าข้อมูลจากสำนักงานต่างประเทศของรัฐบาลกลาง