ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងខ្ញុំ៖

ប្រហែលជាអ្នកមានសំណួរអំពីការធ្វើដំណើរនាពេលអនាគតរបស់អ្នកការផ្តល់យោបល់សម្រាប់ការកែលម្អដែលអាចធ្វើបានរកឃើញកំហុសតូចតាចឬគ្រាន់តែចង់ទាក់ទងជាមួយខ្ញុំ។

ប្រើទម្រង់ទំនាក់ទំនងនេះហើយខ្ញុំនឹងទាក់ទងអ្នកវិញឆាប់បំផុត។

Grüssen freundlichen
Sven Luca

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន abonnieren