ချဒ်ဗီဇာနှင့်ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ - နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်သောဂျာမန်နိုင်ငံသားများသည်ချဒ်နိုင်ငံသို့ဝင်ရန်ခိုင်လုံသောဝင်ခွင့်ဗီဇာလိုအပ်သည်