ဗီဇာနှင့်ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကွတ်ကျွန်းများ - နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုအပ်သည်ဗီဇာသက်တမ်းမှာ ၃၁ ရက်အထိအခမဲ့ဖြစ်သည်