ข้อกำหนดในการขอวีซ่าและการเข้าประเทศพม่า: หนังสือเดินทางที่จำเป็นต้องใช้พลเมืองชาวเยอรมันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศพม่า มันมีไว้สำหรับ